Disclaimer & Privacy

NVOI, NSOI, NVOI online, NSOI Cursussen & Congressen en NSOI Cursussen & Congressen online als (merk)namen, de websites nvoi.nl, implantoloognvoi.nl, nsoi.nl en nsoicursussen.nl, alsmede alle individuele daarvan onderdeel uitmakende cursus- en congrestitels, als ook de daartoe behorende websites zijn exclusief eigendom van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI). Alle door de NVOI aangeboden cursussen en congressen vallen onder het beheer van de Nederlandse Stichting Orale Implantologie (NSOI). De organisatie van en coordinatie voor alle NSOI masters, cursussen, congressen, workshops en studiedagen is in handen van het Congresbureau NSOI.

Het Congresbureau NSOI betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van haar websites als hiervoor bedoeld en de daarbinnen geboden diensten en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien is het Congresbureau NSOI niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Bij bezoek aan de deze websites en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de door het Congresbureau NSOI hiertoe opgestelde website voorwaarden en het gevoerde privacybeleid.

Alle door de NVOI, dan wel NSOI beheerde websites zijn gebouwd en opgemaakt conform de door de w3c.org gehanteerde normen en technieken. Voor optimaal gebruik van de site adviseren wij de Firefox webbrowser.


Copyrights
Alle informatie binnen dit domein is exclusief eigendom van NSOI Cursussen & Congressen online cq het Congresbureau NSOI, tenzij anders is aangegeven. Duplicatie van informatie op de webpagina's en/of van downloads die door het Congresbureau NSOI binnen dit domein worden aangeboden, is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Duplicatie, publicatie en verspreiding van voornoemde informatie, dan wel delen ervan, in alle andere gevallen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf door het Congresbureau NSOI.

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan deze NSOI Cursussen & Congressen website. Het Congresbureau NSOI hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld. Verantwoordelijk in geval er sprake is van gegevensverwerking op en publicatie binnen deze domein is het Congresbureau NSOI, Postbus 34, 1633 ZG te Avenhorn.

Surfen op NSOI Cursussen & Congressen websites
De grootste delen van al onze websites kunt u anoniem raadplegen. Het Congresbureau NSOI legt geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker van deze sites.

Online inschrijven voor NSOI Cursussen en/of Congressen
Wanneer u zich aanmeldt en via een van de NSOI Cusrsussen & Congressen sites, legt het Congresbureau NSOI de daartoe benodigde gegevens vast ten behoeve van de digitale verwerking van uw inschrijving. Uw (persoons)gegevens welke zijn vastgelegd middels het online inschrijfformulier worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt het Congresbureau NSOI alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn en waarvan u zelf bij de aanmelding heeft aangegeven als zijnde akkoord voor gebruik ten behoeve van uw aanmelding e/o inschrijving voor de/het betreffende cursus/congres.

Door u ingevulde gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden, tenzij hiertoe vooraf uitdrukkelijk toestemming zou zijn verleend. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Logbestanden en cookies
De server waarop de websites zijn ondergebracht, houdt logbestanden bij. De data uit deze logbestanden worden gebruikt om serverproblemen te signaleren en om informatie over de frequentie van het bezoek aan de sites, de voorkeur voor informatie en het gebruikte bladerprogramma bij te houden.

Wanneer u evenwel over gaat tot inschrijving via deze site wordt tijdelijk (dat wil zeggen zolang u daadwerkelijk werkt binnen het inschrijfgedeelte van de site) een cookie op de harde schijf van uw computer geplaatst.

Wijzigingen
Het Congresbureau NSOI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen via de homepage van deze website worden aangekondigd en op deze pagina worden gepubliceerd.

Links naar andere websites

Op deze website treft u verwijzingen (links) naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van het Congresbureau NSOI. Het Congresbureau NSOI is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website voorwaarden en het privacybeleid van de NVOI, de NSOI cq het Congresbureau NSOI, neemt u dan schriftelijk contact op met:

Congresbureau NSOI
Postbus 34
1633 ZG Avenhorn
congresbureau@nsoi.nl
 
 
Nobel Biocare Bright Benelux B.V. MIS Nederland Dyna Dental Engineering B.V. Dentsply Sirona Straumann B.V. Zimmer Biomet Anthogyr BioComp Dental B.V. DentMerk Benelux B.V. MegaGen Benelux B.V. BioHorizons GmbH Memodent B.V. Dent-Med Materials B.V. Implant Direct Benelux Camlog / Pro-Cam Implants B.V. Excent Tandtechniek Thommen Medical B.V. Euroteknika NL